Všeobecné podmínky ke kurzům
(lyžařské kurzy, inline kurzy)

1. Pořádající

 • JAPA sport, z.s., sídlo Janovice 615, 739 11, Ič: 04520751

2. Přihlášení na akci

 • Účastníkem kurzu se mohou stát děti a mládež ve věku 4 - 18 let, řádně přihlášené zákonným zástupcem nebo přihlášení účastníci starší 18 let.
 • Podmínkou přihlášení je vyplněná závazná přihláška a zaplacení kurzovného v plné výši včetně případného půjčovného do stanoveného termínu. Za správnost údajů v závazné přihlášce zodpovídá zákonný zástupce nebo přihlášený účastník starší 18-ti let.
 • Přihlášením do kurzu účastník nebo zákonný zástupce stvrzují splnění uvedených podmínek a souhlas se všeobecnými podmínkami kurzu.

3. Úhrada kurzu

 • Úhrada kurzu je možná převodem na bankovní účet pořádající organizace, který je uveden v pokynech u konkrétní akce. U platby je účastník nebo zákonný zástupce povinen uvést variabilní symbol v podobě data narození přihlášeného účastníka ve tvaru DD.MM.RRRR a do zprávy pro příjemce uvést jméno a název školy, se kterou se účastní kurzu.
 • Úhrada kurzu musí být provedena do stanoveného termínu, který je uveden u konkrétní akce.

4. Cena

 • Cena kurzu je uvedena u jednotlivých informací k danému kurzu.

5. Sjednané služby

 • Účastníkům kurzů jsou poskytovány služby v rámci zaplacené ceny, které jsou uvedeny v závazných přihláškách nebo na informačních materiálech. Organizátor má právo na změny programu, pokud neovlivní charakter kurzu. V případě nepříznivého počasí může organizátor změnit místo nebo kurz přesunout na náhradní termín.

6. Zrušení účasti na akci ze strany účastníka akce nebo jeho zákonného zástupce

 • Účastník kurzu nebo jeho zákonný zástupce má právo kdykoliv zrušit účast sebe nebo svého dítěte na kurzu. Zrušení účasti musí být provedeno písemně. Organizátorovi přináleží odškodnění (stornopoplatek), který je stanoven podle délky času mezi odstoupením od smlouvy ze strany účastníka akce nebo jeho zákonného zástupce (rozhodující je den, kdy bylo toto odstoupení organizátorovi doručeno) a prvním dnem kurzu, následovně:
 • a) 20 a více dnů 50% z ceny akce,
 • b) 19 - 8 dnů 80% z ceny akce,
 • c) 7 - 1 den a při stornu v den zahájení akce, v průběhu akce nebo při nenastoupení na akci 100% z ceny akce.
 • Odškodné se nezapočítává v tom případě, že za účastníka kurzu bude zajištěn adekvátní náhradník (odpovídající věk, zdravotní stav). Nahlášení náhradníka musí být provedeno písemně.
 • V případě zrušení účasti z důvodu nemoci, zranění nebo vážných osobních důvodů (úmrtí v rodině) účastníka, může účastník nebo jeho zákonný zástupce uplatňovat vzniklou škodu na smluvní pojišťovně organizátora kurzu ve výši 80% z kurzovného. Platí jen v případě, že účastníkovi akce je pojištění zprostředkováno organizátorem kurzu.

7. Zrušení akce ze strany organizátora

 • Organizátor je povinen uskutečnit kurz dle podmínek uvedených ve VP. Realizace kurzu je podmíněna dosažením minimálního počtu účastníků, jak je uvedeno v informacích o kurzech. Pokud počet účastníků pro danou akci nedosáhne minimálního počtu, vyhrazuje si organizátor právo kurz zrušit. V případě zrušení kurzu ze strany organizátora z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků, bude účastníkům vráceno 100% zaplacené částky.
 • Organizátor může zrušit kurz nebo změnit místo či termín kurzu dle aktuálních klimatických podmínek, z důvodů vyšší moci nebo neodvratitelné události, které nemohl organizátor zabránit. O vhodnosti klimatických podmínek pro uskutečnění kurzu rozhoduje organizátor. V případě zrušení kurzu z důvodů nevhodných klimatických (sněhových) podmínek, z důvodu vyšší moci nebo neodvratitelné události, bude účastníkům vráceno 90% zaplacené částky.
 • O zrušení nebo změnách v termínu či místě konání kurzu musí organizátor neprodleně informovat účastníka nebo jeho zákonného zástupce. V případě kurzů pořádaných ve spolupráci s MŠ, ZŠ, SŠ bude organizátor informovat pověřeného zástupce této organizace.

8. Reklamace

 • Jestliže kurz neprobíhá dle VP, je zákazník oprávněn reklamovat nekvalitní služby. Vady je nutné reklamovat ihned po jejich zjištění tak, aby bylo možno uvedené vady odstranit v rámci možností organizátorem ještě v průběhu kurzů. Zákonný zástupce účastníka kurzu nebo plnoletý účastník výjezdů řeší tyto reklamace s vedoucím organizace. V okamžiku vzniku reklamace poskytovaných služeb musí být mezi zákazníkem a stanoveným zástupcem lyžařské školy proveden zápis o předmětu reklamace. V případě nevyřešení reklamace služeb v průběhu zájezdu může zákonný zástupce účastníka kurzu tuto reklamaci uplatnit po jeho skončení a to písemně u pořádající organizace nejpozději do 1 měsíce od ukončení kurzu. Při splnění výše uvedených náležitostí se organizátor zavazuje sdělit zákazníkovi své stanovisko k reklamaci písemně nejpozději do 30 dnů od doručení organizátorovi.

9. Pojištění

 • Každý účastník kurzu je pojištěn proti úrazu u pojišťovny Allianz a.s.

10. Důležitá upozornění

 • Účastnit kurzu se mohou pouze řádně přihlášení účastníci, případně jejich řádně nahlášení náhradníci.
 • Organizátor nenese zodpovědnost za účastníky, kteří se z jakéhokoli důvodu nedostavili včas na místo zahájení kurzu. V tomto případě nemají účastníci nárok na žádnou náhradu
 • Organizátor nenese zodpovědnost v případě ztráty či odcizení za cennosti, mobilní telefony a další věci účastníka, které přímo nesouvisí s náplní kurzu a pro jeho vykonávání nejsou potřebné.
 • Doprava je zajištěna smluvním dopravcem organizátora.
 • Přihlášením se na kurz účastník akce nebo jeho zákonný zástupce stvrzuje, že se s VP důkladně seznámil a souhlasí s nimi.

V Janovicích 15.8.2016